เงื่อนไขการใช้

เงื่อนไขเหรียญโดยสาร

 1. ผู้โดยสารสามารถออกเหรียญโดยสารจากเครื่องจำหน่ายเหรียญโดยสารอัตโนมัติ หรือที่ห้องจำหน่ายตั๋วโดยสาร โดยชำระเป็นเงินสดตามเวลาที่กำหนด
 2. เหรียญโดยสารใช้สำหรับการเดินทางเที่ยวเดียว มีอัตราค่าโดยสารตามจำนวนสถานีที่ผู้โดยสารเลือก
 3. เหรียญโดยสารสามารถใช้เดินทาง ภายในเวลาเปิดให้บริการในวันที่ออกเหรียญโดยสาร และจะต้องเข้าใช้บริการที่สถานีที่ออกเหรียญโดยสารเท่านั้น หากไม่ใช้เดินทางภายในเวลาดังกล่าว จะถือว่าเหรียญโดยสารนั้นหมดอายุ แต่สามารถแลกคืนเงินได้ที่ห้องจำหน่ายตั๋วโดยสาร
 4. เหรียญโดยสารสามารถแลกคืนเป็นเงินสดได้ ตามมูลค่าที่บันทึกไว้ในเหรียญโดยสาร ซึ่งถือเป็นหลักฐานที่ถูกต้องที่สุด โดยจะสามารถแลกคืนได้ ในกรณีดังต่อไปนี้

- กรณีที่ผู้ถือเหรียญโดยสารอยู่ในพื้นที่สาธารณะ หรือในพื้นที่ที่ยังไม่ได้ชำระเงิน

- กรณีที่ผู้โดยสารออกเหรียญโดยสาร แล้วไม่ได้ใช้เดินทางในวันเวลาดังกล่าว สามารถนำมาแลกคืนได้ในเวลาทำการ

5.  การแลกคืนจะต้องกระทำภายในเวลาทำการของห้องจำหน่ายตั๋วโดยสาร ตามที่ได้กำหนด โดยจะต้องส่งมอบเหรียญโดยสารคืนให้พนักงานที่ห้องจำหน่ายตั๋วโดยสาร ทั้งนี้ตามขั้นตอนและวิธีการที่กำหนด

6.  กรณีที่มูลค่าของเหรียญโดยสารต่ำกว่าอัตราค่าโดยสารที่เดินทาง ผู้โดยสารที่ถือเหรียญโดยสารนั้นจะต้องชำระค่าโดยสารส่วนต่าง ระหว่างมูลค่าในเหรียญโดยสารกับอัตราค่าโดยสารก่อนออกจากระบบ

7. ผู้โดยสารที่ทำเหรียญโดยสารชำรุดทางกายภาพหรือสูญหายระหว่างเดินทางอยู่ในระบบ การรถไฟฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายในการดำเนินการดังกล่าว

เหรียญโดยสารเป็นสมบัติของการรถไฟฯ ไม่อนุญาตให้นำออกนอกพื้นที่การให้บริการ

 

เงื่อนไขบัตรโดยสาร

 1. บัตรโดยสารสามารถออกได้ที่ห้องจำหน่ายตั๋วโดยสาร ภายในเวลาทำการ หรือตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับอนุญาตจากการรถไฟฯ
 2. บัตรโดยสารสามารถเติมมูลค่าได้ ที่ห้องจำหน่ายตั๋วโดยสารและเครื่องเติมมูลค่าบัตรโดยสารอัตโนมัติ ภายในเวลาทำการ หรือตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับอนุญาตจากการรถไฟฯ
 3. การออกบัตรโดยสารในครั้งแรก จะต้องมีมูลค่าตามที่การรถไฟฯ กำหนด รวมถึงค่ามัดจำบัตร ค่าธรรมเนียมการออกบัตร และค่าธรรมเนียมการจัดทำหน้าบัตร
 4. มูลค่าเดินทางของบัตรโดยสารแบบเติมเงิน จะลดลงโดยอัตโนมัติตามอัตราค่าโดยสารของระยะทางที่เดินทางจริง ซึ่งจะแสดงมูลค่าคงเหลือของบัตร (ไม่รวมค่ามัดจำบัตร) ที่หน้าจอของประตูเข้าออกผู้โดยสารอัตโนมัติ เมื่อผู้โดยสารเข้าหรือออกจากพื้นที่ชำระเงินแล้ว
 5. บัตรโดยสารแบบ 30วันจำกัดเที่ยวมีอายุไม่เกิน 45 วัน หลังจากออกบัตร หากไม่ใช้ภายในกำหนด บัตรนี้จะไม่สามารถใช้งานได้
 6. บัตรโดยสารแบบ 30วันจำกัดเที่ยวเริ่มนับวันหมดอายุการใช้งาน 30 วัน (นับจากวันที่เริ่มใช้งานที่ประตูอัตโนมัติขาเข้า)
 7. บัตรโดยสารแบบ 30วันจำกัดเที่ยวไม่สามารถขอแลกเที่ยวคงเหลือที่ใช้งานไม่หมดคืนเป็นเงินได้
 8. บัตรโดยสารแบบ 30วันจำกัดเที่ยวเมื่อมีการเติมเที่ยวเดินทางวันหมดอายุของบัตรจะเริ่มนับวันหมดอายุใหม่ทันที เช่น วันหมดอายุในบัตรคงเหลือ 20วัน เมื่อเติมเที่ยววันหมดอายุบัตรจะคงเหลือ 30วัน ทันทีไม่สะสมวันหมดอายุ

 

เงื่อนไขการคืนตั๋วโดยสาร

เงื่อนไขการคืนเหรียญโดยสาร

 1. การคืนเหรียญโดยสารที่ยังไม่ได้ใช้เดินทางและอยู่ในสภาพสมบูรณ์ โดยที่ยังไม่ได้แตะ หรือแตะที่ประตูอัตโนมัติขาเข้าแล้ว แต่ผู้โดยสารยังไม่เดินผ่านเข้าไปในพื้นที่ชำระเงิน สามารถแลกคืนเป็นเงินสดได้ ตามมูลค่าที่แสดงภายในเหรียญโดยสาร
 2. กรณีที่เหรียญโดยสารชำรุดทางกายภาพขณะเดินทางอยู่ในระบบ การรถไฟฯ จะคิดค่าธรรมเนียมตามที่การรถไฟฯ กำหนด

เงื่อนไขการคืนบัตรโดยสาร

 1. บัตรโดยสารที่สามารถขอคืนบัตรได้ ได้แก่ บัตรโดยสารเติมเงิน (Stored Value) ประเภทบุคคลทั่วไป, ผู้สูงอายุ, นักเรียน/นักศึกษา และบัตรโดยสารอื่น ๆ ตามที่การรถไฟฯ กำหนด
 2. บัตรโดยสารที่ไม่สามารถขอคืนบัตรได้ ได้แก่ บัตรโดยสารประเภท 30 วัน (จำกัดเที่ยว) และบัตรโดยสารอื่น ๆ ตามที่การรถไฟฯ กำหนด
 3. บัตรโดยสารแบบเติมเงินที่ชำรุดทางกายภาพ เช่น บัตรหัก/งอ/เจาะ/บิด เป็นต้น ผู้โดยสารจะได้รับคืนมูลค่าการเดินทางคงเหลือ แต่จะไม่ได้รับเงินค่ามัดจำบัตรคืน
 4. กรณีบัตรโดยสารอ่านค่าได้ แต่มีปัญหาไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติ และไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ที่ห้องจำหน่ายตั๋วโดยสาร ผู้โดยสารสามารถดำเนินการขอคืนบัตรได้ โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมการคืนบัตร (ถ้ามี) และได้รับคืนค่ามัดจำบัตร (ถ้ามี)
 5. กรณีบัตรโดยสารที่ อ่านค่าไม่ได้ ไม่สามารถตรวจสอบมูลค่าการเดินทางคงเหลือในบัตรได้ และบัตรมีการชำรุดทางกายภาพ จนไม่สามารถอ่านหมายเลขบนหลังบัตร การรถไฟฯ สงวนสิทธิ์ในการคืนมูลค่าการเดินทางคงเหลือ และค่ามัดจำบัตร (ถ้ามี) ให้กับผู้โดยสาร
 6. ผู้โดยสารสามารถขอคืนบัตรโดยสารได้ (ทั้งที่ใช้ในการเดินทางแล้วและยังไม่ได้ใช้) ยกเว้น บัตรโดยสารอื่น (ที่เงื่อนไขระบุว่าไม่สามารถคืนเงินได้)