ร่วมงานกับเรา

Application date
: 14 Jun 2024 - 28 Jun 2024
Update date
: 10 Jun 2024

Attachment

Application date
: 10 Jun 2024 - 24 Jun 2024
Update date
: 10 Jun 2024

หน้าที่รับผิดชอบ

 1. ปฏิบัติงาน รายงานผล ตามแผนงานบริหารงานระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร ให้สอดคล้องกับนโยบายขององค์กร
 2. ปฏิบัติงาน ติดตามความคืบหน้า การปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามแผนงานและเป้าหมายที่กำหนด ตลอดจนสนับสนุนให้ผู้ใต้บังคับบัญชามีการพัฒนาตนเองและมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร
 3. ปฏิบัติงาน รายงาน การพัฒนาและปรับปรุงงานระบบวิศวกรรมประกอบอาคารให้ถูกต้องตามมาตรฐาน
 4. ปฏิบัติงาน รายงาน และดำเนินการตามงานสัญญาที่ทางแผนกฯได้จัดจ้าง
 5. ดำเนินเอกสารรายละเอียดข้อกำหนด ปฏิบัติงานการซ่อมบำรุงรักษาระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร
 6. เตรียมความพร้อม ปฏิบัติงานสำหรับกรณีฉุกเฉินต่างๆ ตลอดเวลางานระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร
 7. ให้คำปรึกษางานระบบวิศวกรรมประกอบอาคารแก่พนักงาน และบริษัทภายนอกที่ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง
 8. ปฏิบัติงานอื่น ตามที่ได้รับมอบหมาย

 

คุณสมบัติ

 1. ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (วศบ.) สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า หรือเครื่องกล หรืออิเล็กทรอนิกส์
 2. มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรม (ก.ว.) จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 3. มีประสบการณ์ทำงานในงานระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร อย่างน้อย 1 ปี (ระบบปรับอากาศ ระบบระบายอากาศ ระบบป้องกันอัคคีภัย ระบบไฟฟ้า ระบบแจ้งเตือน ระบบสุขาภิบาล ระบบลิฟต์ ระบบบันไดเลื่อน ระบบทางลาดเลื่อน ระบบประตูอัตโนมัติ งานระบบในอุโมงค์ ระบบควบคุมอาคารอัตโนมัติฯ)
 4. มีประสบการณ์การทำงานในระบบรถไฟฟ้า จะพิจารณาเป็นเพิเศษ
 5. มีใบอนุญาตขับรถยนต์
 6. ทำงานเป็นกะได้
 7. ความรู้เกี่ยวกับระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร (ระบบปรับอากาศ ระบบระบายอากาศ ระบบป้องกันอัคคีภัย ระบบไฟฟ้า ระบบแจ้งเตือน ระบบสุขาภิบาล ระบบลิฟต์ ระบบบันไดเลื่อน ระบบทางลาดเลื่อน ระบบประตูอัตโนมัติ งานระบบในอุโมงค์ ระบบควบคุมอาคารอัตโนมัติฯ)
 8. มีทักษะในการใช้โปรแกรม Word หรือ Excel หรือโปรแกรมสำเร็จรูปที่เกี่ยวข้องได้เป็นอย่างดี
 9. สามารถติดต่อสื่อสารและทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี
 10. มีความคิดเชิงวิเคราะห์
 11. มีความละเอียดรอบคอบ
 12. มีความซื่อสัตย์ มีวินัย และรับผิดชอบต่อหน้าที่
 13. ขยัน เอาใจใส่ เข้าใจผู้อื่น และมีใจให้บริการ
 14. การให้คำปรึกษา
 15. มีความอดทน ทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี
 16. มีความเข้าใจในการปฏิบัติงานในสภาวะปกติ และสภาวะฉุกเฉินของงานระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร