หน่วยงานที่รับผิดชอบข้อมูล

นางสาวอรอนงค์ แจ้งพงศ์พันธ์

นางสาวอรอนงค์ แจ้งพงศ์พันธ์

CIO ข้อมูลผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง