จัดซื้อจัดจ้าง


กรุณากำหนดเงื่อนไขที่ต้องการค้นหา จากนั้นกดปุ่ม "ค้นหา"

แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจําปี

ลำดับ ชื่อเรื่อง เอกสารแนบ
11
ประกาศเผยแพร่แผน ซื้อเครื่องมือวัดสำหรับงานซ่อมบำรุงขบวนรถไฟฟ้า ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗
12
จ้างเหมาติดตั้งตู้ควบคุมไฟฟ้าย่อย (Distribution Board) และปรับปรุงระบบไฟฟ้า ศูนย์ซ่อมบำรุงระบบรถไฟฟ้าสายสีแดง จำนวน ๑ งาน
13
จัดหาเครื่องกรองทำความสะอาดน้ำมัน (Flushing oil) จำนวน ๑ เครื่อง
14
เช่าใช้ระบบสำรองข้อมูล (Backup) สำหรับศูนย์คอมพิวเตอร์ (DC) ระยะเวลา ๑ ปี
15
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
16
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติงานสนับสนุนด้านงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปี 2567 จำนวน 4 อัตรา ระยะเวลา 12 เดือน
17
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษายกระดับการซ่อมบำรุงรถไฟฟ้า แบบ Smart Railway Maintenance Readiness
18
จ้างผู้ให้บริการห้องพยาบาลประจำบริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด ระยะเวลา ๑๒ เดือน
19
ซื้อบัตรโดยสาร ๖๐,๐๐๐ ใบ
20
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567