อัตราค่าโดยสาร
วันพุธที่ 29 พฤศจิกายน 2566

สำหรับผู้ใหญ่

สถานี ตลิ่งชัน บางบำหรุ บางซ่อน กรุงเทพอภิวัฒน์ จตุจักร วัดเสมียนนารี บางเขน ทุ่งสองห้อง หลักสี่ การเคหะ ดอนเมือง หลักหก รังสิต
ตลิ่งชัน 12 18 29 35 38 41 42 42 42 42 42 42 42
บางบำหรุ 18 12 23 29 32 35 37 39 42 42 42 42 42
บางซ่อน 29 23 12 18 22 25 26 29 33 36 39 42 42
กรุงเทพอภิวัฒน์ 35 29 18 12 16 19 20 23 27 30 33 42 42
จตุจักร 38 32 22 16 12 15 17 19 23 26 29 38 42
วัดเสมียนนารี 41 35 25 19 15 12 14 16 20 23 26 35 40
บางเขน 42 37 26 20 17 14 12 14 19 22 25 34 38
ทุ่งสองห้อง 42 39 29 23 19 16 14 12 17 20 23 32 36
หลักสี่ 42 42 33 27 23 20 19 17 12 15 18 27 32
การเคหะ 42 42 36 30 26 23 22 20 15 12 15 24 29
ดอนเมือง 42 42 39 33 29 26 25 23 18 15 12 21 26
หลักหก 42 42 42 42 38 35 34 32 27 24 21 12 17
รังสิต 42 42 42 42 42 40 38 36 32 29 26 17 12

สำหรับนักเรียน

สถานี ตลิ่งชัน บางบำหรุ บางซ่อน กรุงเทพอภิวัฒน์ จตุจักร วัดเสมียนนารี บางเขน ทุ่งสองห้อง หลักสี่ การเคหะ ดอนเมือง หลักหก รังสิต
ตลิ่งชัน 11 16 26 31 34 37 38 38 38 38 38 38 38
บางบำหรุ 16 11 20 26 29 32 33 35 38 38 38 38 38
บางซ่อน 26 20 11 16 20 22 24 26 30 32 35 38 38
กรุงเทพอภิวัฒน์ 31 26 16 11 14 17 18 20 24 27 30 38 38
จตุจักร 34 29 20 14 11 14 15 17 21 24 26 34 38
วัดเสมียนนารี 37 32 22 17 14 11 12 14 18 21 24 32 36
บางเขน 38 33 24 18 15 12 11 13 17 20 22 30 34
ทุ่งสองห้อง 38 35 26 20 17 14 13 11 15 18 20 28 32
หลักสี่ 38 38 30 24 21 18 17 15 11 14 16 24 28
การเคหะ 38 38 32 27 24 21 20 18 14 11 14 22 26
ดอนเมือง 38 38 35 30 26 24 22 20 16 14 11 19 23
หลักหก 38 38 38 38 34 32 30 28 24 22 19 11 15
รังสิต 38 38 38 38 38 36 34 32 28 26 23 15 11

สำหรับผู้สูงอายุ

สถานี ตลิ่งชัน บางบำหรุ บางซ่อน กรุงเทพอภิวัฒน์ จตุจักร วัดเสมียนนารี บางเขน ทุ่งสองห้อง หลักสี่ การเคหะ ดอนเมือง หลักหก รังสิต
ตลิ่งชัน 6 9 14 17 19 21 21 21 21 21 21 21 21
บางบำหรุ 9 6 11 14 16 18 18 20 21 21 21 21 21
บางซ่อน 14 11 6 9 11 12 13 14 17 18 20 21 21
กรุงเทพอภิวัฒน์ 17 14 9 6 8 9 10 11 14 15 17 21 21
จตุจักร 19 16 11 8 6 8 8 9 12 13 15 19 21
วัดเสมียนนารี 21 18 12 9 8 6 7 8 10 12 13 18 20
บางเขน 21 18 13 10 8 7 6 7 9 11 12 17 19
ทุ่งสองห้อง 21 20 14 11 9 8 7 6 8 10 11 16 18
หลักสี่ 21 21 17 14 12 10 9 8 6 8 9 14 16
การเคหะ 21 21 18 15 13 12 11 10 8 6 8 12 14
ดอนเมือง 21 21 20 17 15 13 12 11 9 8 6 11 13
หลักหก 21 21 21 21 19 18 17 16 14 12 11 6 8
รังสิต 21 21 21 21 21 20 19 18 16 14 13 8 6