ประกาศ บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด

๑.  ส่วนความปลอดภัยและควบคุมคุณภาพ ลงนามรับทราบ นโยบายเกี่ยวกับคุณธรรม ความโปร่งใสของ บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด (รฟฟท.)
๒.  ฝ่ายตรวจสอบภายใน  ลงนามรับทราบ นโยบายเกี่ยวกับคุณธรรม ความโปร่งใสของ บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด (รฟฟท.)
๓.  ฝ่ายบัญชีและการเงิน  ลงนามรับทราบ นโยบายเกี่ยวกับคุณธรรม ความโปร่งใสของ บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด (รฟฟท.)
๔.  ส่วนจัดซื้อ ลงนามรับทราบ นโยบายเกี่ยวกับคุณธรรม ความโปร่งใสของ บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด (รฟฟท.)
๕.  ฝ่ายสำนักกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ลงนามรับทราบ นโยบายเกี่ยวกับคุณธรรม ความโปร่งใสของ บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด (รฟฟท.)
๖.  ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและอำนวยการ ลงนามรับทราบ นโยบายเกี่ยวกับคุณธรรม ความโปร่งใสของ บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด (รฟฟท.)

๗. ฝ่ายโครงสร้างพื้นฐาน ลงนามรับทราบ นโยบายเกี่ยวกับคุณธรรม ความโปร่งใสของ บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด (รฟฟท.)

๘. ฝ่ายธุรกิจองค์กร ภายใต้กลุ่มสายงานบริหาร ลงนามรับทราบ นโยบายเกี่ยวกับคุณธรรม ความโปร่งใสของ บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด (รฟฟท.)

๙. ฝ่ายวางแผนและกลยุทธ์องค์กร ลงนามรับทราบ นโยบายเกี่ยวกับคุณธรรม ความโปร่งใสของ บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด (รฟฟท.)

๑๐. ฝ่ายปฏิบัติการสถานีรถไฟฟ้า ลงนามรับทราบ นโยบายเกี่ยวกับคุณธรรม ความโปร่งใสของ บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด (รฟฟท.)

๑๑. ฝ่ายควบคุมการเดินรถ  ลงนามรับทราบ นโยบายเกี่ยวกับคุณธรรม ความโปร่งใสของ บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด (รฟฟท.)

๑๒.  ส่วนงานวิศวกรรมซ่อมบำรุง ลงนามรับทราบ นโยบายเกี่ยวกับคุณธรรม ความโปร่งใสของ บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด (รฟฟท.)

๑๓. ฝ่ายระบบรถไฟฟ้าและระบบอุปกรณ์รถไฟฟ้า ลงนามรับทราบ นโยบายเกี่ยวกับคุณธรรม ความโปร่งใสของ บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด (รฟฟท.)