จัดซื้อจัดจ้าง


กรุณากำหนดเงื่อนไขที่ต้องการค้นหา จากนั้นกดปุ่ม "ค้นหา"

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน (สขร.)

ลำดับ ชื่อเรื่อง เอกสารแนบ
51
สขร. ประจำเดือนธันวาคม 2562
52
สขร. ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562
53
สขร. ประจำเดือนตุลาคม 2562
54
สขร. ประจำเดือนกันยายน 2562
55
สขร. ประจำเดือนสิงหาคม 2562
56
สขร. ประจำเดือนกรกฎาคม 2562
57
สขร. ประจำเดือนมิถุนายน 2562
58
สขร. ประจำเดือนพฤษภาคม 2562
59
สขร. ประจำเดือนเมษายน 2562
60
สขร. ประจำเดือนมีนาคม 2562