จัดซื้อจัดจ้าง


กรุณากำหนดเงื่อนไขที่ต้องการค้นหา จากนั้นกดปุ่ม "ค้นหา"

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน (สขร.)

ลำดับ ชื่อเรื่อง เอกสารแนบ
41
สขร. ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563
42
สขร. ประจำเดือนตุลาคม 2563
43
สขร. ประจำเดือนกันยายน 2563
44
สขร. ประจำเดือนสิงหาคม 2563
45
สขร. ประจำเดือนกรกฎาคม 2563
46
สขร. ประจำเดือนมิถุนายน 2563
47
สขร. ประจำเดือนพฤษภาคม 2563
48
สขร. ประจำเดือนเมษายน 2563
49
สขร. ประจำเดือนมีนาคม 2563
50
สขร. ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563