จัดซื้อจัดจ้าง


กรุณากำหนดเงื่อนไขที่ต้องการค้นหา จากนั้นกดปุ่ม "ค้นหา"

แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจําปี

ลำดับ ชื่อเรื่อง เอกสารแนบ
61
อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล จำนวน ๙ รายการ
62
ซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน ๓๑ รายการ
63
ซื้ออุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงาน จำนวน ๗๓ รายการ
64
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
65
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างวางแผนและเผยแพร่สื่อโฆษณากิจกรรมส่งเสริมการตลาดผ่านสื่อโทรทัศน์ (Tie-in)
66
จ้างทำแบบสำรวจความพึงพอใจด้านงานบริการประจำปี ๒๕๖๕
67
ซื้ออุปกรณ์สนับสนุนงานจัดการรายได้และอุปกรณ์สนับสนุนการปฎิบัติงานส่วนกลาง ๙ รายการ
68
จ้างผลิตสิ่งของสนับสนุนการประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมภาลักษณ์องค์กร จำนวน ๖ รายการ
69
ประกาศเผยแพร่แผนจ้างวางแผนและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์แบบครบวงจรระยะเวลา ๙ เดือน
70
ประกาศเผยแพร่แผนจ้างดำเนินโครงการ Social Media Monitoring