จัดซื้อจัดจ้าง


กรุณากำหนดเงื่อนไขที่ต้องการค้นหา จากนั้นกดปุ่ม "ค้นหา"

แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจําปี

ลำดับ ชื่อเรื่อง เอกสารแนบ
51
จ้างบริการซ่อมแซมและบำรุงรักษาระบบปรับอากาศแบบรวมศูนย์ ที่ศูนย์ซ่อมบำรุงระบบรถไฟฟ้าสายสีแดง ระยะเวลา ๑๒ เดือน
52
ซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน ๑๓ รายการ
53
ซื้อกันชนหน้าขบวนรถไฟฟ้า (SKIRT) จำนวน ๔ ชุด
54
ซื้อกันชนหน้าขบวนรถไฟฟ้า (SKIRT) จำนวน ๔ ชุด
55
จ้างบำรุงรักษาเชิงป้องกันประแจทางหลีก (Turnout) ระยะเวลา 3 เดือน
56
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕จ้างสอบเทียบเครื่องมือวัดและอุปกรณ์ ประจำปี 2565 57 รายการ จำนวน 124 ชิ้น
57
เช่ารถตู้ส่วนกลาง จำนวน ๒ คัน ระยะเวลา ๓ ปี
58
ประกาศ บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕
59
ประกาศ บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
60
ประกาศบริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ๒๕๖๕