จัดซื้อจัดจ้าง


กรุณากำหนดเงื่อนไขที่ต้องการค้นหา จากนั้นกดปุ่ม "ค้นหา"

แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจําปี

ลำดับ ชื่อเรื่อง เอกสารแนบ
281
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
282
ประกาศเผยแพร่แผนจ้างบำรุงรักษาระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร
283
ประกาศเผยแพร่แผนจ้างบำรุงรักษาระบบจ่ายไฟเหนือราง
284
จ้างปรับปรุงบ่อบำบัดน้ำเสียเพื่อแก้ไขกรณีน้ำจากรางระบายน้ำไหลย้อนเข้าท่วมบ่อที่สถานีมักกะสันและศูนย์ซ่อมบำรุงฯ
285
จ้างซ่อมแซม Concrete Block และจ้างเหมาซ่อมแซมอุปกรณ์เครื่องยึดเหนี่ยวรางบนเส้นทางหลัก(Main Line) และภายในศูนย์ซ่อมบำรุงคลองตัน (Depot)
286
ซื้อ เครื่องมือวัดสำหรับการตรวจสอบค่า Track Geometry ของรางใช้งานที่ Main line และศูนย์ซ่อมบำรุง
287
จ้างผลิตสปอตวิทยุ และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์รถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรล ลิงก์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
288
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี ๒๕๖๑
289
จ้างเหมางานซ่อมบำรุงรักษาระบบอาณัติสัญญาณ (Signalling System) เป็นระยะเวลา ๒๔ เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
290
ทดสอบ