ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

หัวข้อ รายละเอียด
หมายเลขประกาศ TOR -
ชื่อประกาศ TOR ประกวดราคาซื้อบัตรโดยสาร ๖๐,๐๐๐ ใบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รายละเอียด -
ชื่อหน่วยงาน -
วงเงินงบประมาณ - บาท
วันที่ประกาศ 18 ก.ย. 2566
วันสิ้นสุดรับฟังข้อวิจารณ์ 18 ก.ย. 2566
ช่องทางการรับฟังข้อวิจารณ์ -
โทรศัพท์หมายเลข 024815199 ต่อ 42220 ในเวลาราชการ
ไฟล์แนบ