ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

หัวข้อ รายละเอียด
ประกาศเลขที่ รฟท.ช.670001
เรื่อง ประกาศประกวดราคา จ้างสำรองข้อมูล ระบบโทรคมนาคม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
รายละเอียด -
ติดต่อขอรับรายละเอียด วันที่ 5 เมษายน 2567 ถึง 18 เมษายน 2567
สถานที่ขอรับรายละเอียด ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา
ราคากลาง 1,123,500.00 บาท
ราคาแบบชุดละ บาท
กำหนดยื่นซองเสนอราคาวันที่ 19-04-2024
กำหนดเปิดซอง วันที่ 22-04-2024
สถานที่ยื่นซองเสนอราคา ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 19 เมษายน 2567 ระหว่างเวลา 09.00 น. ถึง 12.00 น.
สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 024815199 ต่อ 42215 ในเวลาราชการ
ไฟล์แนบ
ประกาศร่าง TOR (ที่เกี่ยวข้อง) อ่านรายละเอียด
หมายเหตุ เลขที่โครงการ 67019036988
ประกาศ ณ วันที่ 5 เม.ย. 2567 - 18 เม.ย. 2567