ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

หัวข้อ รายละเอียด
ประกาศเลขที่ รฟฟท.ช.660023
เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจสอบความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโนยีสารสนเทศ ด้วยวิธีทดสอบเจาะระบบ (Penetration Testing) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
รายละเอียด -
ติดต่อขอรับรายละเอียด วันที่ 22 พฤศจิกายน 2566 ถึง 29 พฤศจิกายน 2566
สถานที่ขอรับรายละเอียด ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา
ราคากลาง 963,000.00 บาท
ราคาแบบชุดละ บาท
กำหนดยื่นซองเสนอราคาวันที่ 30-11-2023
กำหนดเปิดซอง วันที่ 01-12-2023
สถานที่ยื่นซองเสนอราคา ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 ระหว่างเวลา 09.00 น. ถึง 12.00 น.
สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 024815199 ต่อ 42215 ในเวลาราชการ
ไฟล์แนบ
ประกาศร่าง TOR (ที่เกี่ยวข้อง) อ่านรายละเอียด
หมายเหตุ เลขที่โครงการ 66119280651
ประกาศ ณ วันที่ 22 พ.ย. 2566 - 29 พ.ย. 2566