ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

หัวข้อ รายละเอียด
ประกาศเลขที่ รฟฟท.ช.660022
เรื่อง เช่าใช้ระบบสำรองข้อมูล (Backup) สำหรับศูนย์คอมพิวเตอร์ (DC) ระยะเวลา ๑ ปี
รายละเอียด -
ติดต่อขอรับรายละเอียด วันที่ 21 พฤศจิกายน ถึงวันที่ 6 ธันวาคม 2566
สถานที่ขอรับรายละเอียด ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา
ราคากลาง 13,910,000.00 บาท
ราคาแบบชุดละ บาท
กำหนดยื่นซองเสนอราคาวันที่ 07-12-2023
กำหนดเปิดซอง วันที่ 07-12-2023
สถานที่ยื่นซองเสนอราคา ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 7 ธันวาคม 2566 ระหว่างเวลา 09.00 น. ถึง 12.00 น.
สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 088-873-9587
ไฟล์แนบ
ประกาศร่าง TOR (ที่เกี่ยวข้อง) อ่านรายละเอียด
หมายเหตุ เลขที่โครงการ 66109362128
ประกาศ ณ วันที่ 21 พ.ย. 2566 - 6 ธ.ค. 2566