ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

หัวข้อ รายละเอียด
ประกาศเลขที่ รฟฟท.ช.66007
เรื่อง ประกวดราคาจ้างบริการบํารุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance) ระบบการติดต่อสื่อสารของระบบ MISOAIT ระยะเวลา 1 ปี
รายละเอียด ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดและขอบเขตของงาน โปรดสอบถามมายัง บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด ผ่านทางอีเมล์ pro@srtet.co.th หรือช่องทางตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด
ติดต่อขอรับรายละเอียด วันที่ -
สถานที่ขอรับรายละเอียด ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา
ราคากลาง 1,605,000.00 บาท
ราคาแบบชุดละ บาท
กำหนดยื่นซองเสนอราคาวันที่ 14-03-2023
กำหนดเปิดซอง วันที่ 15-03-2023
สถานที่ยื่นซองเสนอราคา ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0842241828
ไฟล์แนบ
ประกาศร่าง TOR (ที่เกี่ยวข้อง) อ่านรายละเอียด
หมายเหตุ เลขที่โครงการ 66027546786
ประกาศ ณ วันที่ 3 มี.ค. 2566 - 13 มี.ค. 2566