ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

หัวข้อ รายละเอียด
ประกาศเลขที่ รฟท.ช.660002
เรื่อง ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์ด้านความปลอดภัยในงานระบบจ่ายไฟเหนือราง OCS ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รายละเอียด ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดและขอบเขตของงาน โปรดสอบถามมายัง บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด ผ่านทางอีเมล์ pro@srtet.co.th หรือช่องทางตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด
ติดต่อขอรับรายละเอียด วันที่ 22/2/66-02/3/66
สถานที่ขอรับรายละเอียด ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา
ราคากลาง 4,387,000.00 บาท
ราคาแบบชุดละ บาท
กำหนดยื่นซองเสนอราคาวันที่ 22-02-2023
กำหนดเปิดซอง วันที่ 03-03-2023
สถานที่ยื่นซองเสนอราคา ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0842241828
ไฟล์แนบ
ประกาศร่าง TOR (ที่เกี่ยวข้อง) อ่านรายละเอียด
หมายเหตุ เลขที่โครงการ 66027316111
ประกาศ ณ วันที่ 22 ก.พ. 2566 - 2 มี.ค. 2566