ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

หัวข้อ รายละเอียด
ประกาศเลขที่ รฟฟท.ช.66003
เรื่อง จ้างอุปกรณ์กันเสียงติดตั้งให้ห้องศูนย์ควบคุมการเดินรถ
รายละเอียด -
ติดต่อขอรับรายละเอียด วันที่ 03 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 14 มกราคม 2566
สถานที่ขอรับรายละเอียด ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา
ราคากลาง 699,780.00 บาท
ราคาแบบชุดละ บาท
กำหนดยื่นซองเสนอราคาวันที่ 15-02-2023
กำหนดเปิดซอง วันที่ 16-02-2023
สถานที่ยื่นซองเสนอราคา ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.
สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0893562962 ในเวลาราชการ(8:30-16:30)
ไฟล์แนบ
ประกาศร่าง TOR (ที่เกี่ยวข้อง) อ่านรายละเอียด
หมายเหตุ เลขที่โครงการ 66017535122
ประกาศ ณ วันที่ 3 ก.พ. 2566 - 14 ก.พ. 2566