ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

หัวข้อ รายละเอียด
ประกาศเลขที่ รฟท.ช.65005
เรื่อง จ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานห้องปฏิบัติการรักษาความปลอดภัยรวมถึงการตรวจสอบระบบกล้องวงจรปิด Security control Center Room(SCCR) บริเวณโครงการระบบรถไฟชาญเมือง(สายสีแดง) ระยะเวลา 12 เดือน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รายละเอียด เลขที่โครงการ 65097161332
ติดต่อขอรับรายละเอียด วันที่ 14 กันยายน 2565 ถึง 20 กันยายน 2565
สถานที่ขอรับรายละเอียด ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา
ราคากลาง 1,258,320.00 บาท
ราคาแบบชุดละ 0.00 บาท
กำหนดยื่นซองเสนอราคาวันที่ 21-09-2022
กำหนดเปิดซอง วันที่ 22-09-2022
สถานที่ยื่นซองเสนอราคา ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 21 กันยายน 2565 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น.
สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0849328948
ไฟล์แนบ
ประกาศร่าง TOR (ที่เกี่ยวข้อง) อ่านรายละเอียด
หมายเหตุ -
ประกาศ ณ วันที่ 14 ก.ย. 2565 - 20 ก.ย. 2565