ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

หัวข้อ รายละเอียด
ประกาศเลขที่ รฟท.ช.65004
เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงระบบปรับอากาศ สำนักงาน ที่สถานีกลางบางซื่อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รายละเอียด เลขที่โครงการ 65087492591
ติดต่อขอรับรายละเอียด วันที่ 7 กันยายน 2565 ถึง 19 กันยายน 2565
สถานที่ขอรับรายละเอียด ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา
ราคากลาง 7,494,790.76 บาท
ราคาแบบชุดละ 0.00 บาท
กำหนดยื่นซองเสนอราคาวันที่ 20-09-2022
กำหนดเปิดซอง วันที่ 21-09-2022
สถานที่ยื่นซองเสนอราคา ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 20 กันยายน 2565 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น.
สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0849328948
ไฟล์แนบ
ประกาศร่าง TOR (ที่เกี่ยวข้อง) อ่านรายละเอียด
หมายเหตุ เข้าดูพื้นที่ ที่สถานีกลางบางซื่อ ในวันที่ 19 กันยายน 2565 เวลา 10.30 น. ณ อาคาร สถานีกลางบางซื่อ ประตู1 ชั้น2
ประกาศ ณ วันที่ 25 ต.ค. 2565 - 4 พ.ย. 2565