บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด ได้จัดโครงการ Human Rights Day 2024 และจัดกิจกรรมการประกวดวาดภาพระบายสีในหัวข้อ “สิทธิมนุษยชน”

วันที่ : 05 มิถุนายน 2567

 

บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด ได้จัดโครงการ Human Rights Day 2024 และจัดกิจกรรมการประกวดวาดภาพระบายสีในหัวข้อ “สิทธิมนุษยชน” และมีพนักงานเข้าร่วมทั้งหมด 37 ท่าน เพื่อเป็นการสื่อสารข้อมูลด้านสิทธิมนุษยชนของ รฟฟท. ไปยังบุคคลภายในองค์กร ร่วมแสดงออกถึงบทบาทหน้าที่การเคารพสิทธิมนุษยชนที่มีประสิทธิภาพและยั่งยืน

ผลการประกวดวาดภาพระบายสีในหัวข้อ “สิทธิมนุษยชน”

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ คุณธนาวัฒน์ ประภาโส กลุ่มสายงานปฏิบัติการ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ คุณเพ็ญจันทร์ เจริญวงค์ กลุ่มสายงานบริหาร

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ คุณธิติยา ตันติวิญญูพงศ์ กลุ่มสายงานบริหาร