บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด รับรางวัลองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2566

วันที่ : 25 กันยายน 2566

 

 

 

 

 

 

 

              วันที่ 22 กันยายน 2566  นายสุเทพ พันธุ์เพ็ง กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ พร้อมด้วยนางสาวอรอนงค์ แจ้งพงศ์พันธ์ รักษาการรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่  กลุ่มสายงานบริหาร และคณะทำงานดำเนินการด้านสิทธิมนุษยชน บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด ผู้ให้บริการรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดง เข้าร่วมรับรางวัลองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชนประเภท รัฐวิสาหกิจ ระดับ “ดี”  ประจําปี 2566 โดยมี พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในพิธีในการมอบรางวัลฯ ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร
              บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด (รฟฟท.) ได้ยึดมั่นและให้ความสำคัญในการนำหลักการเคารพสิทธิมนุษยชนมากำหนดเป็น  กลยุทธ์และแนวทางในการดำเนินงาน โดยเฉพาะการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน ระยะที่ 2 ให้เป็นส่วนหนึ่งในการบริหารจัดการ เพื่อผลักดันและขับเคลื่อนให้องค์กรเติบโตและก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง โดยการนำหลักสิทธิมนุษยชนมาประยุกต์ใช้และสร้างให้เป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กร ดูแลและพัฒนาพนักงานให้มีความตระหนักและบูรณาการประเด็นสิทธิมนุษยชนในกระบวนการทำงานมาอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งยังสร้างการมีส่วนร่วมและรักษาความสัมพันธ์อันดีกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่งได้แก่ ผู้โดยสาร ชุมชน คู่ค้า และกลุ่มเปราะบาง อันจะส่งผลให้สามารถเข้าถึงการให้บริการขององค์กรได้อย่างปลอดภัย สะดวก รวดเร็ว ด้วยความเสมอภาค ไม่เลือกปฏิบัติ มุ่งมั่นพัฒนาเพื่อยกระดับมาตรฐานการให้บริการสู่เป้าหมายความสำเร็จอย่างยั่งยืน