บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด ขอชี้แจงการจ้างดำเนินงานโครงการ Social Media Monitoring

  • พิมพ์
  • facebook
  • twitter

บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด

ขอชี้แจงการจ้างดำเนินงานโครงการ Social Media Monitoring

ตามที่มีประเด็นข่าวเผยแพร่ในสื่อสังคมออนไลน์เกี่ยวกับการจ้างดำเนินโครงการ Social Media Monitoring ของบริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท จำกัด นั้น บริษัทฯขอชี้แจงดังนี้

บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด  อยู่ภายใต้สังกัดกระทรวงคมนาคม มีสถานะเป็นบริษัทลูกของการรถไฟแห่งประเทศไทย ได้รับมอบหมายภารกิจในการให้บริการเดินรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดง ซึ่งสิ่งสำคัญที่ต้องดำเนินการควบคู่กับการให้บริการก็คือการประชาสัมพันธ์ข้อมูลในการให้บริการ รวมทั้งการรับฟังข้อเสนอแนะและความคิดเห็นของประชาชนผู้โดยสาร อันเป็นปัจจัยที่จะช่วยเสริมสร้างประสิทธิภาพในการให้บริการ

โดยเครื่องมือที่จะทำให้บริษัทสามารถสร้างการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพได้คือ Social Media Monitoring ซึ่งเป็นเครื่องมือทางการตลาดดิจิตัลที่ทั่วโลกให้การยอมรับ และนำมาใช้ในการขับเคลื่อนธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ ซึ่งเครื่องมือดังกล่าวจะช่วยให้บริษัทสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายคือประชาชนผู้โดยสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้บริษัทสามารถรวบรวมข้อมูลความต้องการ ข้อเสนอแนะจากผู้โดยสารที่ใช้บริการ และตอบสนองต่อความต้องการของผู้โดยสารได้อย่างรวดเร็ว ดังนั้นบริษัทจึงจ้างดำเนินโครงการ Social Media Monitoring โดยกำหนดวัตถุประสงค์  ดังนี้

      ๑. เพื่อให้สามารถรับรู้ และตอบสนองความต้องการของผู้มาใช้บริการได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

      ๒. เพื่อนำข้อมูลมาปรับปรุงแก้ไขการให้บริการที่ดีขึ้น

      ๓. เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ผู้โดยสารเข้าใจในการให้บริการของรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดงอย่างถูกต้อง และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

      ๔. เพื่อให้บรรลุพันธกิจการให้บริการระบบขนส่งสาธารณะสอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงคมนาคม

บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จัด หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการจ้างดำเนินโครงการ Social Media Monitoring จะสามารถช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้โดยสาร และสร้างความพึงพอใจในการให้บริการสูงสุด

จำนวนผู้เข้าชม151คน
วันที่อัพเดท : 14/12/2564

ให้คะแนนบทความ : 0.67 คะแนน