แอร์พอร์ต เรล ลิงก์เผยผลสำรวจความพึงพอใจผู้ใช้บริการปี 2561

  • พิมพ์
  • facebook
  • twitter

รถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ เผยผลสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการในปี 2561 พบผู้โดยสารมีความพึงพอใจอยู่ในระดับพึงพอใจมากในด้านความปลอดภัย และการให้บริการ

นายสุเทพ พันธุ์เพ็ง กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด หรือผู้ให้บริการรถไฟฟ้า        แอร์พอร์ต เรล ลิงก์ เปิดเผยว่า สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิตได้ทำการสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล  ลิงก์ ในปี 2561 ผลสำรวจปรากฏว่าผู้โดยสารมีความพึงพอใจอยู่ในระดับพึงพอใจมากในด้านความปลอดภัย และการให้บริการ ซึ่งทั้ง 2 ด้านถือว่าเป็นนโยบายที่บริษัทให้ความสำคัญและดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี

โดยจากคะแนนเต็ม 5.00 ผู้โดยสารมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจต่อความปลอดภัยในการให้บริการของรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล  ลิงก์ อยู่ที่ 3.99  หรือคิดเป็นร้อยละ 79.8 และมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจต่อการให้บริการของรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล  ลิงก์ อยู่ที่ 3.69 หรือร้อยละ 73.8 ซึ่งถือว่าอยู่ในระดับความพึงพอใจมากทั้ง 2 ด้าน นอกจากนั้นผู้โดยสารบางส่วนยังได้แสดงความคิดเห็น และมีข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการให้บริการ ซึ่งบริษัทได้เก็บรวบรวมเป็นข้อมูลเพื่อนำมาปรับปรุงการให้บริการให้มีประสิทธิภาพต่อไป และบริษัทจะเตรียมแผนงานเพื่อให้สามารถอำนวยความสะดวก และสร้างความปลอดภัยในการใช้บริการ เพื่อรองรับความต้องการใช้บริการของผู้โดยสารที่เพิ่มสูงขึ้น โดยเชื่อว่าด้วยแผนงานที่เตรียมไว้จะช่วยสร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้โดยสารได้เพิ่มมากขึ้นในปี 2562

จำนวนผู้เข้าชม561คน
วันที่อัพเดท : 18/01/2562

ให้คะแนนบทความ : 0.00 คะแนน