แอร์พอร์ต เรล ลิงก์ จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างพลังเครือข่ายต่อต้านการทุจริตและการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (ในการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรม) ภายใต้โครงการป้องกันการทุจริตเชิงรุก

  • พิมพ์
  • facebook
  • twitter

เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2562 ภายในศูนย์ควบคุมการเดินรถและ ซ่อมบำรุงรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล  ลิงก์ บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด  (รฟฟท.) ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างพลังเครือข่ายต่อต้านการทุจริตและการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (ในการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรม) ภายใต้โครงการป้องกันการทุจริตเชิงรุก โดยมีนายสุเทพ พันธุ์เพ็ง กรรมการผู้อำนวยการใหญ่เป็นประธานเปิดงาน

สำหรับการประชุมฯดังกล่าวจะเป็นการให้ความรู้ในเรื่องของการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ซึ่งได้เริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี 2557 และเป็นกลไกในการสร้างความตระหนักให้หน่วยงานภาครัฐบริหารจัดการและดำเนินงานอย่างโปร่งใสและมีคุณธรรม และได้ถูกกำหนดเป็นกลยุทธ์ที่สำคัญของยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) เป็น “มาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุก” ที่หน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศจะต้องดำเนินการ โดยมุ่งหวังให้ได้รับ ทราบผลการประเมินและแนวทางในการพัฒนา เพื่อการยกระดับหน่วยงานในด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ได้อย่างเหมาะสม

โดยในส่วนของ รฟฟท. เองได้มีความตะหนักในเรื่องดังกล่าวเป็นอย่างยิ่ง  ดังนั้นเพื่อเป็นการยกระดับหน่วยงานในด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน บริษัทจึงได้จัดการประชุมฯดังกล่าวขึ้น ให้ความรู้ ความเข้าใจแก่พนักงานทุกระดับในเรื่องของการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ซึ่งการมีส่วนร่วมของผู้ปฏิบัติงาน รฟฟท. ทุกระดับจะมีความสำคัญในการช่วยยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ รฟฟท. เริ่มต้นตั้งแต่การประพฤติปฏิบัติตนที่ยึดหลักคุณธรรมพึงประสงค์ พอเพียง มีวินัย สุจริต จิตอาสา  การปฏิบัติงานภายใต้กฎหมาย กฎเกณฑ์ และมาตารฐานการปฏิบัติงาน

 

 

 

จำนวนผู้เข้าชม284คน
วันที่อัพเดท : 13/06/2562

ให้คะแนนบทความ : 0.00 คะแนน