ขอความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก

  • พิมพ์
  • facebook
  • twitter

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช) ได้ดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Intergrity and Transparency Assesment : ITA) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นหน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศจำนวน ๘,๓๐๐ แห่งเพื่อให้หน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการฯ ได้รับทราบผลการประเมินฯ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการจัดทำแนวทางการปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาให้หน่วยงานภคาครัฐทุกแห่งมีคุณธรรมในการดำเนินงานได้มาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ ประกอบกับคณะรัฐมนตรี ในการประชุมเมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๑ ได้มีมติเห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐ ทุกหน่วยงานให้ความร่วมมือและเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภคาครัฐในปีงบประมาณ ๒๕๖๑-๒๕๖๒

 ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

ได้ที่ URL: https://itas.nacc.go.th/go/eit/2udxva 

 

จำนวนผู้เข้าชม434คน
วันที่อัพเดท : 29/05/2562

ให้คะแนนบทความ : 5.00 คะแนน