ข่าวสารด้านธรรมาภิบาล

นายสุเทพ พันธุ์เพ็ง กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ...

ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) ได้กำหนดวิสัยทัศน์ ...

นายสุเทพ พันธุ์เพ็ง กรรมการผู้อำนวยการใหญ่เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร ...

คณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ กรมการศาสนา ...

บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด เข้าร่วมฟังเทศน์มหาชาติฯ ...

สารสำคัญ ศึกษาความหมาย ความสำคัญ ของพลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคมและบทบาทหน้าที่ของความเป็นพลเมืองในการมีส่วนร่วมแก้ไขปัญหาการทุจริตของประเทศ วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม ๑. ...

สาระสำคัญ ศึกษาเกี่ยวกับการประยุกต์หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการต่อต้านการทุจริตเพื่อสร้างฐานคิดจิตพอเพียงต่อต้านการทุจริตให้เกิดขึ้นเป็นพื้นฐานความคิดของปัจเจกบุคคล ...

สาระสำคัญ ศึกษาเกี่ยวกับความหมาย สาเหตุ รูปแบบและผลกระทบของการทุจริตต่อการพัฒนาสังคมและประเทศ ...