ประกาศร่าง TOR

หมายเลขประกาศ TOR:
ชื่อประกาศ TOR :
จัดหาเครื่อง KIOS ระบบ TTRS เพื่อคนพิการ จำนวน ๓ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รายละเอียด :
ชื่อหน่วยงาน :
วงเงินงบประมาณ :
2,715,960.00 บาท
วันที่ประกาศ :
16 พ.ค. 2562
วันสิ้นสุดรับฟังข้อวิจารณ์ :
23 พ.ค. 2562
สถานที่ขอรับรายละเอียด :
ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.srtet.co.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือ สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 02-3085600 ต่อ 1421 ในวันและเวลาราชการ
โทรศัพท์หมายเลข :
02-3085600 ต่อ 1421 ติดต่อ ฝน
จำนวนผู้เข้าชม:
293