ประกาศร่าง TOR

หมายเลขประกาศ TOR:
ชื่อประกาศ TOR :
ซื้ออะไหล่ระบบโทรคมนาคม
รายละเอียด :
ชื่อหน่วยงาน :
วงเงินงบประมาณ :
700,000.00 บาท
วันที่ประกาศ :
18 มิ.ย. 2563
วันสิ้นสุดรับฟังข้อวิจารณ์ :
25 มิ.ย. 2563
สถานที่ขอรับรายละเอียด :
ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.srtet.co.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือ สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 02-3085600 ต่อ 1461 ในวันและเวลาราชการ
โทรศัพท์หมายเลข :
023085600 ต่อ 1461 ติดต่อ ปริชาติ
จำนวนผู้เข้าชม:
66