ประกาศร่าง TOR

หมายเลขประกาศ TOR:
ชื่อประกาศ TOR :
ซื้อและติดตั้งยางปิดช่องว่างระหว่างชานชาลาประตูรถไฟฟ้า (Platform Gap Filler)
รายละเอียด :
ชื่อหน่วยงาน :
วงเงินงบประมาณ :
6,500,000.00 บาท
วันที่ประกาศ :
12 ก.ค. 2561
วันสิ้นสุดรับฟังข้อวิจารณ์ :
19 ก.ค. 2561
สถานที่ขอรับรายละเอียด :
ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.srtet.co.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือ สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 02-3085600 ต่อ 1420 ในวันและเวลาราชการ
โทรศัพท์หมายเลข :
023085600 ต่อ 1461 ติดต่อ อภิสิทธิ์
จำนวนผู้เข้าชม:
964