สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

ลำดับ เลขที่ประกาศ : ชื่อเรื่อง ราคากลาง ราคาประเมิน วิธีซื้อจ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ที่ได้รับคัดเลือกและราคา เหตุผลที่รับคัดเลือก
1 รฟ.พ./590015 ลงวันที่ 1 มีนาคม 2559:จ้างซ่อมแซมกระจกสถานีรถไฟฟ้ามักกะสัน จำนวน 1 งาน 902,500.00 พิเศษ
บริษัทไทยโฮบิชิคอนสตรัคชั่นจำกัด
ราคาที่เสนอ 856,000.00 บาท

บริษัท ไทยโฮบิชิ คอนสตรัคชั่น จำกัด

รวม 0.00 บาท
ผู้เสนอราคาที่มีคุณสมบัติถูกต้อง มีการรับประกันความชำรุดบกพร่องตรงตามเงื่อนไขของบริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด
2 เลขที่ รฟฟท.ส./๖๐๐๐๓๖:ออกแบบและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์รถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ ผ่านสื่อออนไลน์ สอบราคา เสนอเอกสารหลักฐานไม่เป็นไปตามที่กำหนดในขอบเขตงานข้อ3.(3.1)
บริษัทครัชออนมีกรุ๊ปจำกัด
ราคาที่เสนอ 1,138,000.00 บาท


บริษัทอุดมงานจำกัด
ราคาที่เสนอ 1,490,000.00 บาท

บริษัท อุดมงาน จำกัด

รวม 1,490,000.00 บาท
มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางเทคนิคถูกต้องครบถ้วน
3 รฟท.ส./600071:ซื้ออุปกรณ์ Special Tools For OCS (Special Tool Equipment For Cantenary System) จำนวน ๒๘ รายการ สอบราคา
บริษัทเอ็นไอบีโกลบอลจำกัด
ราคาที่เสนอ 1,544,438.00 บาท

บริษัท เอ็น ไอ บี โกลบอล จำกัด

รวม 1,544,438.00 บาท
มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางเทคนิคถูกต้องครบถ้วน
4 รฟท.ส/600066:ซื้อเครื่องโทรศัพท์ IP PHONE จำนวน ๑๐ เครื่อง สอบราคา
บริษัททีจีเอสเอ็นเตอร์ไพรส์เน็ตเวิร์คจำกัด
ราคาที่เสนอ 271,780.00 บาท


บริษัทยูนิกซ์เดฟจำกัด
ราคาที่เสนอ 271,994.00 บาท

บริษัท ทีจีเอส เอ็นเตอร์ไพรส์ เน็ตเวิร์ค จำกัด

รวม 271,780.00 บาท
มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางเทคนิคถูกต้องครบถ้วน และมีราคาต่ำสุด
5 รฟท.ส./600061:จ้าง ปรับปรุงทางระบายน้ำในราง T๒๕ และ T๒๖ ที่ศูนย์ซ่อมบำรุงคลองตัน สอบราคา มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางเทคนิคถูกต้องครบถ้วนและมีราคาต่ำสุด
ห้างหุ้นส่วนจำกัดเอส.ที.พี.สวิทซ์บอร์ด
ราคาที่เสนอ 301,964.70 บาท

ผู้เสนอราคาไม่ได้แนบหนังสือยืนยันการรับนำ้หน้กการใช้งานไม่น้อยกว่า2ตัน/ตารางเมอตให้แก่ผู้ว่าจ้างในวันที่ยื่นเสนอราคา
ห้างหุ้นส่วนจำกัดเอเทคอินสตรูเมนท์
ราคาที่เสนอ 298,984.00 บาท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.ที.พี.สวิทซ์บอร์ด

รวม 301,964.70 บาท
มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางเทคนิคถูกต้องครบถ้วน และมีราคาต่ำสุด
6 รฟท.อ./600053:(ยกเลิก) จ้างจัดหาและติดตั้งประตูกั้นชานชาลาแบบสูงครึ่งบาน (half height) ที่สถานีรถไฟฟ้า ๗ สถานีพญาไท ราชปรารภ มักกะสัน รามคำแหง หัวหมาก บ้านทับช้าง และลาดกระบัง รวม ๑๔ ชานชาลา 200,000,000.00 ประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ ไม่มีผู้รับคัดเลือก
ประกาศบริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างจัดหาและติดตั้งประตูกั้นชานชาลาแบบสูงครึ่งบานที่สถานีรถไฟฟ้า ๗ สถานี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เนื่องจาก มีผู้ผ่านคุณสมบัติเพียงรายเดียวอาศัยอำนาจตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๙ ข้อ๙(๔)
รวม 0.00 บาท
ประกาศบริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างจัดหาและติดตั้งประตูกั้นชานชาลาแบบสูงครึ่งบานที่สถานีรถไฟฟ้า ๗ สถานี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เนื่องจาก มีผู้ผ่านคุณสมบัติเพียงรายเดียวอาศัยอำนาจตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๙ ข้อ๙(๔)
7 รฟท.ส./600051:สอบราคาซื้อเครื่องมือชุดกระเป๋าประจำตัวช่างซ่อมบำรุงพร้อมมัลติมิเตอร์ จำนวน 14 ชุด และกระเป๋าเครื่องมือสำหรับงานอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมมัลติมิเตอร์ จำนวน 2 ชุด 795,200.00 สอบราคา
เมเซอร์โทนิกซ์จำกัด
ราคาที่เสนอ 793,084.00 บาท

เมเซอร์โทนิกซ์ จำกัด

รวม 793,084.00 บาท
มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางเทคนิคถูกต้องครบถ้วน
8 รฟฟท.ส./๖๐๐๐๒๗:จ้างผู้ให้บริการห้องพยาบาลประจำสถานีรถไฟฟ้ามักกะสันและศูนย์ซ่อมบำรุงคลองตัน จำนวน ๑๒ เดือน สอบราคา
บริษัทดับเบิ้ลยูเอเชียจำกัด
ราคาที่เสนอ 959,999.88 บาท

บริษัท ดับเบิ้ลยู เอเชีย จำกัด

รวม 959,999.88 บาท
มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางเทคนิคถูกต้องครบถ้วน
9 รฟฟท.ส/600026:จ้างผลิตของชำร่วย Flash Drive แบบบัตร จำนวน ๑,๐๐๐ ชิ้น สอบราคา
บริษัทคิวซีวิคเตอรี่จำกัด
ราคาที่เสนอ 212,849.75 บาท


บริษัทมาวินเนอร์จำกัด
ราคาที่เสนอ 240,750.00 บาท


บริษัทอินมาด์จำกัด
ราคาที่เสนอ 216,675.00 บาท


บริษัทเอ็นวิสโกลบอลอินเตอร์เทรดจำกัด
ราคาที่เสนอ 250,915.00 บาท


บริษัทอาฟเตอร์เฮาส์ปาร์ตี้จำกัด
ราคาที่เสนอ 203,300.00 บาท


บริษัทสกุลไชยพรีเมียมแอนด์แพคจำกัด
ราคาที่เสนอ 189,999.90 บาท

บริษัท สกุลไชย พรีเมียม แอนด์ แพค จำกัด

รวม 189,999.90 บาท
มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางเทคนิคถูกต้องครบถ้วน และมีราคาต่ำสุด