สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

รายการจัดซื้อ - จัดจ้าง:
วิธีการจัดซื้อ - จัดจ้าง :
พิเศษ
หน่วยงานจัดซื้อ - จัดจ้าง :
ราคากลาง :
0.00 บาท
วงเงินงบประมาณ :
950,000.00 บาท
ที่เก็บเอกสาร :
ห้องจัดซื้อ ชั้น ๒ ศูนย์ซ่อมบำรุงคลองตัน เลขที่ ๒๗ ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ ๔๗ (ซอยศูนย์วิจัย) แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
ราคาที่สรุปในการจัดซื้อ - จัดจ้าง :
856,000.00 บาท
เหตุผลที่รับคัดเลือก :
ผู้เสนอราคาที่มีคุณสมบัติถูกต้อง มีการรับประกันความชำรุดบกพร่องตรงตามเงื่อนไขของบริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด
ประกาศร่าง TOR (ที่เกี่ยวข้อง) :
ประกวดราคา (ที่เกี่ยวข้อง) :
 
 
 
 
ลำดับ
เลขที่สัญญา
ผู้เสนอราคา
ราคาที่เสนอ
1
รฟจ.015/2559 ลงวันที่ 11 มีนาคม 2559
บริษัท ไทยโฮบิชิ คอนสตรัคชั่น จำกัด
856,000.00 บาท
จำนวนผู้เข้าชม:
634