สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

รายการจัดซื้อ - จัดจ้าง:
(ยกเลิก) จ้างจัดหาและติดตั้งประตูกั้นชานชาลาแบบสูงครึ่งบาน (half height) ที่สถานีรถไฟฟ้า ๗ สถานีพญาไท ราชปรารภ มักกะสัน รามคำแหง หัวหมาก บ้านทับช้าง และลาดกระบัง รวม ๑๔ ชานชาลา
วิธีการจัดซื้อ - จัดจ้าง :
ประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์
หน่วยงานจัดซื้อ - จัดจ้าง :
ราคากลาง :
200,000,000.00 บาท
วงเงินงบประมาณ :
ที่เก็บเอกสาร :
ห้องจัดซื้อ ชั้น ๒ ศูนย์ซ่อมบำรุงคลองตัน เลขที่ ๒๗ ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ ๔๗ (ซอยศูนย์วิจัย) แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
ราคาที่สรุปในการจัดซื้อ - จัดจ้าง :
0.00 บาท
เหตุผลที่รับคัดเลือก :
ประกาศบริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างจัดหาและติดตั้งประตูกั้นชานชาลาแบบสูงครึ่งบานที่สถานีรถไฟฟ้า ๗ สถานี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เนื่องจาก มีผู้ผ่านคุณสมบัติเพียงรายเดียวอาศัยอำนาจตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๙ ข้อ๙(๔)
ประกาศร่าง TOR (ที่เกี่ยวข้อง) :
จ้างจัดหาและติดตั้งประตูชานชาลาแบบครึ่งบาน ที่สถานีรถไฟฟ้า ๗ สถานี
ประกวดราคา (ที่เกี่ยวข้อง) :
(ยกเลิก) จ้างจัดหาและติดตั้งประตูกั้นชานชาลาแบบสูงครึ่งบาน (half height) ที่สถานีรถไฟฟ้า ๗ สถานีพญาไท ราชปรารภ มักกะสัน รามคำแหง หัวหมาก บ้านทับช้าง และลาดกระบัง รวม ๑๔ ชานชาลา
 
 
 
 
ลำดับ
เลขที่สัญญา
ผู้เสนอราคา
ราคาที่เสนอ
 
 
 
 
จำนวนผู้เข้าชม:
1240