สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

รายการจัดซื้อ - จัดจ้าง:
ซื้ออุปกรณ์ Special Tools For OCS (Special Tool Equipment For Cantenary System) จำนวน ๒๘ รายการ
วิธีการจัดซื้อ - จัดจ้าง :
สอบราคา
หน่วยงานจัดซื้อ - จัดจ้าง :
ราคากลาง :
วงเงินงบประมาณ :
1,600,000.00 บาท
ที่เก็บเอกสาร :
ห้องจัดซื้อ ชั้น ๓ ศูนย์ซ่อมบำรุงคลองตัน เลขที่ ๒๗ ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ ๔๗ (ซอยศูนย์วิจัย) แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
ราคาที่สรุปในการจัดซื้อ - จัดจ้าง :
1,530,100.00 บาท
เหตุผลที่รับคัดเลือก :
มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางเทคนิคถูกต้องครบถ้วน
ประกาศร่าง TOR (ที่เกี่ยวข้อง) :
ประกวดราคา (ที่เกี่ยวข้อง) :
ซื้ออุปกรณ์ Special Tools For OCS (Special Tool Equipment For Cantenary System) จำนวน ๒๘ รายการ
 
 
 
 
ลำดับ
เลขที่สัญญา
ผู้เสนอราคา
ราคาที่เสนอ
1
บริษัท เอ็น ไอ บี โกลบอล จำกัด
1,544,438.00 บาท
จำนวนผู้เข้าชม:
594