เกี่ยวกับองค์กร

เกี่ยวกับโครงการ

 • พิมพ์
 • facebook
 • twitter

โครงการระบบขนส่งทางรถไฟเชื่อมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและสถานีขนส่งผู้โดยสารอากาศยานในเมือง (Suvarnabhumi Airport Rail Link and City Air Terminal)มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการรับ-ส่งผู้โดยสารภายในเมืองที่จะเดินทางไปยังท่าอากาศยานได้สะดวก รวดเร็ว และคล่องตัว ระบบรถไฟฟ้านี้ให้บริการด้วยความเร็ว 160 กม./ชม.วิ่งบนทางยกระดับเลียบทางรถไฟสายตะวันออก ระยะทางประมาณ 28 กม. ผ่าน 8 สถานีีและรองรับผู้โดยสารได้จำนวน 14,000 ถึง 50,000 คน : วัน : ทิศทาง

ผู้โดยสารที่จะเดินทางไปท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ สามารถเลือกใช้บริการได้ 1 ระบบ คือ

 • รถไฟฟ้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (SA City Line)

 • ตามที่รัฐบาลได้ดำเนินการก่อสร้างท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เพื่อให้เป็นประตูในการเดินทาง เข้าสู่ประเทศไทย และเป็นศูนย์กลางคมนาคมทางอากาศในภูมิภาค ที่มีขีดความสามารถในการ ให้บริการเทียบเท่ากับสนามบินนานาชาติชั้นนำของโลก ซึ่งเปิดให้บริการเมื่อวันที่ 28 กันยายน 2549 นั้น

  เพื่อที่จะให้ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิมีความสมบูรณ์แบบในระดับนานาชาติ รัฐบาลจึงเห็นควร ให้มีระบบรถไฟด่วนเชื่อมระหว่างพื้นที่ใจกลางเมืองของกรุงเทพมหานครกับท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ เป็นการอำนวยความสะดวกแก่ผู้โดยสารที่จะมาใช้บริการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ให้สามารถเดินทางได้ในเวลาอันรวดเร็ว ตรงต่อเวลา และเชื่อถือได้

  คณะรัฐมนตรีในคราวประชุมเมื่อวันที่ 23 กันยายน 2546 เห็นชอบตามมติที่ประชุม คณะกรรมการบริหารการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (กทภ.) ครั้งที่ 3/2546 เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2546 ให้การรถไฟแห่งประเทศไทย ว่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาทำการศึกษาความเหมาะสม ในการลงทุนของโครงการและเสนอแนะรูปแบบในการให้เอกชนร่วมลงทุนโครงการรถไฟ สายพญาไท-มักกะสัน-สนามบินสุวรรณภูมิ ในวงเงินค่าจ้าง 20 ล้านบาท โดยเริ่มดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2546 กำหนดแล้วเสร็จในระยะเวลา 120 วัน

  คณะรัฐมนตรีในคราวประชุมเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2546 เห็นชอบตามมติที่ประชุม คณะกรรมการบริหารการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (กทภ.) ครั้งที่ 4/2546 เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2546 ให้การรถไฟแห่งประเทศไทยว่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาทำการออกแบบ รายละเอียดทางวิศวกรรมโครงการทางรถไฟ สายพญาไท-มักกะสัน-สนามบินสุวรรณภูมิ ในวงเงินค่าจ้าง 291 ล้านบาท โดยเริ่มดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2547 กำหนดแล้วเสร็จในระยะเวลา 240 วัน

  คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2547 อนุมัติให้การรถไฟแห่งประเทศไทย ดำเนินการก่อสร้างโครงการ ระบบขนส่งทางรถไฟเชื่อมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และสถานีรับส่งผู้โดยสารอากาศยานในเมือง ในวงเงินรวม 30,000 ล้านบาท โดยรวมมูลค่าการก่อสร้างอุโมงค์ใต้อาคารผู้โดยสารสนามบินสุวรรณภูมิ จำนวนเงิน 4,082.973 ล้านบาท โดยจะคืนให้แก่บริษัท ท่าอากาศยานสากลกรุงเทพแห่งใหม่ จำกัด (บทม.) ซึ่งเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างล่วงหน้าไปก่อน เพื่อให้งานก่อสร้างอาคารผู้โดยสารสนามบินดำเนินต่อไปได้

 • การรถไฟแห่งประเทศไทย ได้ดำเนินการประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการฯ โดยกำหนดยื่นซองประกวดราคาเมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2547 จนได้ผู้ชนะการประกวดราคา
  รับจ้างก่อสร้าง ได้แก่ กลุ่มกิจการร่วมค้า Consortium ซึ่งประกอบด้วย

  • บริษัท บี กริม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
  • B.Grimm MBM Hong Kong Ltd.
  • บริษัท Siemens Aktiengesellschaft จำกัด
  • บริษัท ซีเมนต์ จำกัด
  • บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)

  การรถไฟแห่งประเทศไทย ได้ลงนามทำสัญญาจ้างก่อสร้าง ตามสัญญาเลขที่
  รฟท.ทภ.1/กส./1/2548 ลงวันที่ 20 มกราคม 2548 โดยมีราคาค่าจ้างก่อสร้างเป็นเงินจำนวน
  25,907,000,000.- บาท แบ่งเป็น

  • ค่าจ้างก่อสร้างงานโยธาและโครงสร้าง เป็นเงิน                12,284,000,000.- บาท
  • ค่าจ้างงานระบบ E&M และจัดหาตู้รถโดยสาร เป็นเงิน        13,623,000,000.- บาท
 • การรถไฟแห่งประเทศไทย ได้ดำเนินการคัดเลือกว่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาและควบคุมงานก่อสร้าง
  ตามสัญญาเลขที่ รฟท.ทภ.1/ทปษ/1/2548 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2548 ซึ่งประกอบด้วย

  • บริษัท เอเชี่ยน เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนส์ จำกัด
  • บริษัท ไทยเอนจิเนียริ่ง คอนซัลแตนทส์ จำกัด
  • บริษัท แปซิฟิค คอนซัลแทนส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
  • บริษัท โชติจินดา มูเซล คอนซัลแตนท์ จำกัด
  • DE-Consult Dentsche Eisenbahn - Consulting Gmbh
  • บริษัท วิสิทธิ์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนส์ จำกัด
  • บริษัท ดีไซน์ คอนเซป จำกัด
 • ระยะเวลาในการดำเนินการก่อสร้างทั้งโครงการไม่เกิน 990 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับ
  หนังสือแจ้งให้เริ่มงาน โดยแบ่งเป็น

  • งานโยธาและโครงสร้าง งานระบบราง งานระบบไฟฟ้าและเครื่องกล
   และงานจัดหาตู้รถโดยสารไฟฟ้า แล้วเสร็จภายใน 900 วัน
  • งานทดสอบระบบรวม (Integrated System Testing) และการฝึกอบรมบุคลากร
   (Training) เพื่อดำเนินการบริการเดินรถแล้วเสร็จภายใน 90 วัน
 • สัญญาจ้างการก่อสร้างเป็นแบบ Maximum Guarantee Price หมายถึง
  จำนวนเงินค่าจ้างในการก่อสร้างโดยครอบคลุมงานทั้งหมด ตามแบบรายละเอียด
  และข้อกำหนดทางเทคนิค จะมีจำนวนปริมาณมากหรือน้อยอย่างไร ผู้รับจ้าง
  ต้องรับผิดชอบตามราคาในสัญญาจ้างก่อสร้าง โดยผู้รับจ้างจะเป็นผู้เสนอหาแหล่งเงินกู้เอง
  ซึ่งการรถไฟแห่งประเทศไทยจะเป็นผู้ออกหนังสือยินยอมจ่ายค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้าง
  ตามเนื้องานที่ก่อสร้างจริง ให้กับผู้รับจ้างนำไปเบิกเงินจากธนาคารที่กำหนดไว้
  และการรถไฟแห่งประเทศไทยจะเป็นผู้รับภาระค่าดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นเองตามสัญญากำหนด
  ใช้อัตราดอกเบี้ยแบบลอยตัวที่อัตราร้อยละ MLR-2 ต่อปี ตามอัตราเฉลี่ยที่กำหนดโดย
  สำนักงานใหญ่ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
  ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) และธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
  โดยมีค่าธรรมเนียมทางการเงินรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,666,214,700.- บาท โดยแบ่งเป็น

  1. ค่าธรรมเนียมในการจัดการทางด้านการเงิน เป็นเงิน        1,557,210,000.- บาท
  2. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เป็นเงิน                                109,004,700.- บาท
 • จัดให้มีการเดินรถเป็น 2 ระบบ ดังนี้
  ระบบรถไฟฟ้าด่วนท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ SA Express (Suvarnabhumi Airport Express) เป็นระบบรถไฟฟ้าด่วนเชื่อมระหว่างสถานีรับส่งผู้โดยสารท่าอากาศยานในเมือง (City Air Terminal – CAT) ซึ่งตั้งอยู่ที่มักกะสันและปลายทางที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยจะจอดรับส่งผู้โดยสารเฉพาะสถานีต้นทางและปลายทางเท่านั้น มีระยะทางประมาณ 25 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางจากต้นทางถึงปลายทางไม่เกิน 15 นาที จำนวน 4 ขบวนๆ ละ 4 ตู้โดยสาร

  ระบบรถไฟท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ SA City Line (Suvarnabhumi Airport City Line) เป็นระบบรถไฟฟ้าที่บริการควบคู่กับรถไฟฟ้าด่วนท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ให้บริการระหว่างสถานีพญาไท ซึ่งเป็นจุดเชื่อมต่อกับระบบรถไฟฟ้าบีทีเอส และสถานีปลายทางท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยจะจอดรับส่งผู้โดยสารตามสถานีปลายทางอีก 6 สถานี ซึ่งรวมถึงสถานีรับส่งผู้โดยสารท่าอากาศยานในเมืองด้วย มีระยะทางประมาณ 28 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางจากต้นทางถึงปลายทางไม่เกิน 30 นาที จำนวน 5 ขบวนๆ ละ 3 ตู้โดยสาร

 • ระบบของทางและอาคารสถานีเป็นรูปแบบทางรถไฟยกระดับและอาคารสถานีเกือบทั้งหมด ความสูงประมาณ 22 เมตร ยกเว้นช่วงก่อนเข้าสู่สถานีสุวรรณภูมิ จะเป็นทางวิ่งระดับพื้นดินและจะลดระดับลงสู่ใต้ดินที่สถานีสุวรรณภูมิ โดยใช้รางระบบ Standard Gauge ขนาดความกว้าง 1.435 เมตร กำหนดความเร็วของตัวรถ 160 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
  อาคารสถานีทั้งหมด 8 สถานี ดังนี้

  • สถานีพญาไท
  • สถานีราชปรารภ
  • สถานีมักกะสัน (CAT)
  • สถานีรามคำแหง
  • สถานีหัวหมาก
  • สถานีทับช้าง
  • สถานีลาดกระบัง
  • สถานีสุวรรณภูมิ
 • งานโยธาและงานโครงสร้าง ประกอบด้วย

  • โครงสร้างทางยกระดับ
  • สถานียกระดับ 7 แห่ง
  • สถานีใต้ดิน (งานสถาปัตยกรรม และสิ่งอำนวยความสะดวก)
  • อาคารสถานีรับส่งผู้โดยสารท่าอากาศยานในเมือง (CAT)
  • โครงสร้างรองรับย่านจอดสับเปลี่ยนรถ
  • โรงซ่อมบำรุงและศูนย์ควบคุมการเดินรถ
  • สิ่งอำนวยความสะดวกในอาคาร เช่น บันไดเลื่อน ลิฟท์ ฯลฯ
  • งานถนนและปรับปรุงพื้นที่ต่อเชื่อม

  งานระบบรางและงานระบบไฟฟ้า-เครื่องกล

  • ระบบรางรถไฟฟ้า/แนวราง (Trackwork/Alignment)
  • ระบบอาณัติสัญญาณและระบบควบคุมการเดินรถ (Signaling & Train Control)
  • ระบบโทรคมนาคม (Communication)
  • ระบบจ่ายกำลังขับเคลื่อนด้วยพลังไฟฟ้า (Electrification)
  • ระบบจำหน่ายตั๋วอัติโนมัติ (Automatic Fare Collection)
  • ระบบชานชาลาประตูอัติโนมัติ (Platform Screen Door)
  • อุปกรณ์ซ่อมบำรุงรักษาในโรงซ่อมบำรุง (Depot and Workshop Equipment)
  • ระบบการตรวจบัตรโดยสารและระบบขนถ่ายกระเป๋า (Check-in Facilities and Baggage Handling System)

  งานจัดหาตู้รถโดยสารไฟฟ้า

  • รถไฟฟ้าด่วนท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จำนวน 16 ตู้ (Suvarnabhumi Airport Express)
  • รถไฟฟ้าท่าอากาาศยานสุวรรณภูมิ จำนวน 15 ตู้ (Suvarnabhumi Airport City Line)
จำนวนผู้เข้าชม21341คน
วันที่อัพเดท : 18/06/2561

ให้คะแนนบทความ : 2.08 คะแนน