ชนิดสื่อประชาสัมพันธ์สื่อประชาสัมพันธ์

ส่วนสื่อสารองค์กรและลูกค้าสัมพันธ์ ได้ลงพื้นที่ชุมชนตามแนวเส้นทางรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต ...