Price

No. Title Document Date Visitor
1 จ้างเหมาบำรุงรักษาเชิงป้องกันประแจทางหลีก (Turnout) ระยะเวลา ๓ เดือน 30/Jun/2022 5
2 ประกาศราคากลาง ซื้อกันชนหน้าขบวนรถไฟฟ้า (SKRIT) จำนวน ๔ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/Jun/2022 6
3 ซื้อบัตรโดยสาร จำนวน 14,500 ใบ 29/Jun/2022 2
4 ประกาศราคากลางจ้างตรวจสอบทางวิ่งรถไฟฟ้า 29/Jun/2022 4
5 ซื้ออะไหล่สำหรับอุปกรณ์เจียรราง จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/May/2022 12
6 จ้างจัดทำแผนผังแสดงเส้นทางออกฉุกเฉิน พร้อมติดตั้ง โครงการระบบรถไฟฟ้า ชานเมือง (สายสีแดง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 03/May/2022 7
7 ประกาศราคากลาง ซื้ออะไหล่สำหรับอุปกรณ์เจียรราง จำนวน 9 รายการ โดยวิธีคัดเลือก 29/Apr/2022 7
8 จ้างบริการซ่อมแซมและบำรุงรักษาระบบปรับอากาศแบบรวมศูนย์ที่ศูนย์ซ่อมบำรุงรถไฟฟ้าสายสีแดง (chiller) ระยะเวลา ๓ เดือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29/Apr/2022 6
9 ซื้ออะไหล่ะสาย Speed senser ของขบวนรถไฟฟ้า จำนวน ๑๐ ชิ้น 26/Apr/2022 6