แอร์พอร์ต เรล ลิงก์ ประกาศแต่งตั้งนายสุเทพ พันธุ์เพ็ง เป็นกรรมการ และกรรมการผู้อำนวยการใหญ่อย่างเป็นทางการ

  • พิมพ์
  • facebook
  • twitter

รถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ ประกาศแต่งตั้งนายสุเทพ พันธุ์เพ็ง เป็นกรรมการ และกรรมการผู้อำนวยการใหญ่อย่างเป็นทางการ มีผลตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2561 เป็นต้นไป

นายอาทิตย์ วุฒิคะโร รองประธานกรรมการ ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานกรรมการบริษัทรถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด หรือผู้ให้บริการรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ เปิดเผยว่า ตามที่ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของ บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2561  มีมติเห็นชอบให้แต่งตั้ง นายสุเทพ พันธุ์เพ็ง เป็นกรรมการและกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด ซึ่งผ่านขั้นตอนตามกระบวนการทางกฎหมายเรียบร้อยแล้วนั้นอาศัยอำนาจตามความในข้อ 13 ของข้อบังคับบริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด และข้อ 6 (5) ของข้อกำหนดบริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการผู้อำนวยการใหญ่ พ.ศ. 2559 จึงแต่งตั้งให้ นายสุเทพ พันธุ์เพ็ง ดำรงตำแหน่ง กรรมการและกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด ทั้งนี้ นายสุเทพ พันธุ์เพ็ง จะเริ่มปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งกรรมการและกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด นับตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2561 เป็นต้นไป

ด้านนายสุเทพ พันธุ์เพ็ง กรรมการ และกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด คนใหม่ เผยว่ามีความรู้สึกภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่คณะกรรมการบริษัท และการรถไฟแห่งประเทศไทย (ร.ฟ.ท.) มอบความไว้วางใจให้ดำรงตำแหน่งสำคัญของบริษัท ซึ่งหลังจากเข้ารับตำแหน่งจะเร่งผลักดัน และขับเคลื่อนการดำเนินการโครงการต่างๆ ของบริษัทให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านต่างๆเป็นไปอย่างเรียบร้อย ไม่ว่าจะเป็นการสานต่องานซ่อมบำรุงรถไฟฟ้าให้ได้ครบทั้ง 9 ขบวนตามกำหนดระยะเวลาที่วางไว้ คือในช่วงเดือนสิงหาคม จะสามารถซ่อมบำรุงให้มีรถไฟฟ้าให้บริการได้ 8 ขบวน และภายในสิ้นปีจะสามารถซ่อมบำรุงให้มีรถไฟฟ้าให้บริการได้ครบทั้ง 9 ขบวน  รวมถึงจะเร่งดำเนินการโครงการต่างๆที่จะช่วยเพิ่มความสะดวกสบาย และความปลอดภัยในการใช้บริการของผู้โดยสาร

นอกจากนั้นยังมีเรื่องของการนำระบบการบริหารจัดการคุณภาพ ISO 9001 : 2015 มาใช้ในงานวิศวกรรมซ่อมบำรุง โดยบริษัทได้แบ่งการทำงานออกเป็น 5 ระยะ ซึ่งบริษัทได้ว่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาเข้ามาดำเนินการใน 4 ระยะแรกแล้วคือ ระยะที่  1 สำรวจสถานะเบื้องต้น และอบรม ระยะที่ 2 ให้คำปรึกษาในการจัดทำเอกสาร ระยะที่ 3 ประเมินความเสี่ยง และการจัดการองค์ความรู้ ระยะที่ 4 ตรวจสอบ และเตรียมความพร้อม คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคม ส่วนระยะที่ 5 คือ การขอการรับรองมาตรฐานจากหน่วยงานภายนอก ขณะนี้อยู่ในระหว่างกระบวนการดำเนินการจ้างหน่วยงานภายนอกเข้ามาประเมินและสอบเพื่อออกใบรับรองมาตรฐาน ซึ่งคาดว่าจะเสร็จสิ้นและได้รับใบรับรองมาตรฐานภายในสิ้นปีนี้

รวมทั้งเตรียมดำเนินการสานต่อนโยบายของคณะกรรมการบริษัท ในการประสานงานร่วมกับบริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด บริษัทที่ปรึกษาด้านการวางแผนธุรกิจที่มีประสบการณ์  จัดทำแผนธุรกิจ และแผนยุทธศาสตร์ เพื่อให้ในช่วงที่บริษัทต้องเปลี่ยนผ่านไปสู่โครงการรถไฟฟ้าความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน (EEC) และรถไฟฟ้าสายสีแดง เป็นไปอย่างราบรื่น โดยแผนธุรกิจดังกล่าวจะประกอบด้วยยุทธศาสตร์การดำเนินงานเพื่ออนาคต และแผนปฎิบัติการที่เข้มข้น และชัดเจนว่าจะต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบ และต้องเพิ่มเติมศักยภาพในการดำเนินงานด้านใดบ้าง รวมทั้งกำหนดตัวชี้วัดในการติดตาม ประเมินผล และกำกับงานเพื่อให้การดำเนินงานสามารถวัดผล และมีประสิทธิภาพ นอกจากนั้นในอนาคตหากได้รับมอบหมายให้ดำเนินการเดินรถไฟฟ้าสายอื่น จะต้องมีการเตรียมการ ฝึกอบรมพนักงานให้มีความพร้อมในการดำเนินงาน หรือปรับรูปแบบโครงสร้างองค์กรอย่างไร  โดยในอนาคตเมื่อโครงการรถไฟฟ้าความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน (EEC) มีความชัดเจน และมีการลงนามในสัญญาร่วมกับเอกชน บริษัทก็พร้อมน้อมรับนโยบาย และประสานการทำงานร่วมกันต่อไป

จำนวนผู้เข้าชม352คน
วันที่อัพเดท : 18/06/2561

ให้คะแนนบทความ : 1.50 คะแนน