แอร์พอร์ต เรล ลิงก์ จัดทำแผนธุรกิจ และแผนยุทธศาสตร์เพื่ออนาคต เพิ่มศักยภาพการดำเนินงานรองรับช่วงเปลี่ยนผ่านสู่โครงการรถไฟฟ้าความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน และการเดินรถไฟฟ้าสายสีแดง

  • พิมพ์
  • facebook
  • twitter

รถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล  ลิงก์ จัดประชุมหารือระหว่างคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารระดับสูง และผู้บริหารของบริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด ที่ปรึกษาด้านธุรกิจที่มีประสบการณ์ ในการกำหนดกรอบการทำงานของการจัดทำแผนธุรกิจ และแผนยุทธศาสตร์เพื่ออนาคต สำหรับเพิ่มศักยภาพการดำเนินงานของบริษัทในด้านต่างๆเพื่อรองรับช่วงเปลี่ยนผ่านสู่โครงการรถไฟฟ้าความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน และการเดินรถไฟฟ้าสายสีแดง

นายอาทิตย์ วุฒิคะโร  รองประธานกรรมการ ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานกรรมการบริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด (รฟฟท.) หรือผู้ให้บริการรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล  ลิงก์  เปิดเผยว่า ตามที่โครงการรถไฟฟ้าความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน ได้กำหนดให้เอกชนที่ชนะการประมูลรับโอนการจัดการเดินรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล  ลิงก์ ไปด้วย ซึ่งคาดว่าจะได้เอกชนที่จะเข้าดำเนินงานโครงการฯ ภายในเดือนธันวาคมปีนี้ และจะใช้ระยะเวลาที่จะรับโอนการบริหารการเดินรถเดิมของรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล  ลิงก์ ประมาณ 2 ปี นั้น ทางคณะกรรมการบริษัทเห็นว่าในช่วงเปลี่ยนผ่านนี้บริษัทจะต้องจัดการดูแล บำรุงรักษา และเดินรถให้ได้ครบทั้ง 9 ขบวนอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อรองรับปริมาณผู้โดยสารที่เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะในช่วงเร่งด่วนเช้า - เย็น ซึ่ง รฟฟท. จะต้องทำงานอย่างหนัก โดยอาจจะต้องปรับปรุง หรือปรับเปลี่ยนรูปแบบ และวิธีการบริหารจัดการในการเดินรถ การบำรุงรักษา และการจัดหาอะไหล่ให้มีความพร้อมในการใช้งาน รวมทั้งปรับปรุงระบบการจัดการ รูปแบบการทำงานต่างๆ เพื่อให้การถ่ายโอนการเดินรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล  ลิงก์ ไปสู่เอกชนเป็นไปอย่างราบรื่น และเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่า รฟฟท. มีประสบการณ์ และมีศักยภาพเพียงพอที่จะได้รับความไว้วางใจจากการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ที่จะมอบหมายให้ รฟฟท. ดำเนินการเดินรถไฟฟ้าสายอื่นๆ ของ รฟท. โดยเฉพาะรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดง

โดย รฟฟท. ได้ดำเนินการว่าจ้าง บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด ที่ปรึกษาด้านธุรกิจที่มีประสบการณ์ เข้ามาเป็นที่ปรึกษาเพื่อร่วมทำงานกับ รฟฟท. ในการจัดทำแผนธุรกิจ และแผนยุทธศาสตร์ในช่วงเปลี่ยนผ่านนี้ เพื่อให้มียุทธศาสตร์การดำเนินงานเพื่ออนาคต และแผนปฎิบัติการที่เข้มข้น และชัดเจนว่าจะต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบ และเพิ่มศักยภาพในการดำเนินงานด้านใดบ้าง รวมทั้งกำหนดตัวชี้วัดในการติดตาม ประเมินผล และกำกับงานเพื่อให้การดำเนินงานสามารถวัดผล และมีประสิทธิภาพ รวมทั้งในอนาคตหากได้รับมอบหมายให้ดำเนินการเดินรถไฟฟ้าสายอื่น จะต้องมีการเตรียมการ หรือปรับรูปแบบโครงสร้างองค์กรอย่างไร  ซึ่งเมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2561 ภายในศูนย์ซ่อมบำรุงคลองตันคณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารระดับสูง รวมทั้งผู้บริหารของบริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด ได้ร่วมประชุมหารือถึงการกำหนดกรอบการทำงานดังกล่าว โดยหลังจากนี้จะประสานงานร่วมกันทำงานอย่างใกล้ชิดต่อไปจนกระทั่งแผนงานดังกล่าวเสร็จสมบูรณ์ทั้งฉบับในช่วงเดือนกันยายน 2561 แต่ทั้งนี้ระหว่างที่ประสานการทำงานร่วมกันหากได้ข้อสรุปในประเด็นใดออกมา รฟฟท. จะนำข้อสรุปดังกล่าวมาดำเนินการโดยทันที แม้ว่าแผนงานจะยังดำเนินการไม่เสร็จสิ้นสมบูรณ์ก็ตาม เพื่อให้สามารถเพิ่มศักยภาพการดำเนินงานของ รฟฟท. ได้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ

ด้าน ดร.ไวฑูรย์ โภคาชัยพัฒน์ กรรมการผู้จัดการบริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด กล่าวว่า มีความรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เข้ามารับภารกิจในครั้งนี้ ซึ่งเป็นความท้าทายของทั้ง บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด และ รฟฟท. โดยในเบื้องต้นบริษัทได้เข้ามาเก็บข้อมูลของ รฟฟท. และได้ดำเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางธุรกิจทั้งภายใน และภายนอก จัดทำ SWOT Analysis รวมทั้งข้อเสนอแนะเชิงยุทศาสตร์ และแนวความคิดในการแก้ไขปัญหา และการพัฒนาสู่อนาคตในระดับหนึ่งแล้ว เช่น  การดำเนินธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาล การมุ่งเน้นศักยภาพ และประสิทธิภาพการเดินรถและการซ่อมบำรุง รวมถึงการปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการภายใน การมุ่งเน้นการตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการ การขับเคลื่อนองค์กรด้วยทุนมนุษย์ เทคโนโลยีดิจิทัล และนวัตกรรม  โดยหลังจากนี้จะเจาะลึกในรายละเอียดต่างๆเพื่อให้เกิดความชัดเจนมากยิ่งขึ้น

จำนวนผู้เข้าชม270คน
วันที่อัพเดท : 06/06/2561

ให้คะแนนบทความ : 2.67 คะแนน