แอร์พอร์ต เรล ลิงก์ จัดอบรมหลักสูตรการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

  • พิมพ์
  • facebook
  • twitter

รถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล  ลิงก์ จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment - ITA) ให้แก่ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ ระหว่างวันที่ 27 – 28 มิถุนายน 2560

นายวิสุทธิ์ จันมณี กรรมการ และรักษาการกรรมการผู้อำนวยการใหญ่บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด หรือผู้ให้บริการรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ เปิดเผยว่า เพื่อเป็นการปฏิบัติตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 และเพื่อให้ส่วนงานต่างๆมีการจัดวางระบบควบคุมภายในอย่างมีระเบียบ และมีประสิทธิภาพ  รวมทั้งเพื่อให้ผู้บริหารระดับสูงสามารถออกแบบโครงสร้างการควบคุมภายในตามภาระงานที่รับผิดชอบได้อย่างเหมาะสม รวมถึงสามารถตรวจสอบ และติดตามประเมินผลการควบคุมภายในได้อย่างต่อเนื่อง ดังนั้นบริษัทฯจึงได้จัดอบรมหลักสูตร การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment - ITA) ให้แก่ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ ระหว่างวันที่ 27 – 28 มิถุนายน 2560 ภายในศูนย์ซ่อมบำรุงคลองตัน โดยได้รับเกียรติจากคณะวิทยากรจากสำนักงาน ป.ป.ช. นำโดยศาสตราจารย์ภักดี โพธิศิริ เป็นผู้บรรยาย

  หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลและเงื่อนไขเพิ่มเติมได้ที่หมายเลข Call Center 1690 หรือ ติดตามข่าวสาร  กิจกรรม  เส้นทางเดินรถและโปรโมชั่นต่างๆของรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ ผ่านทาง www.srtet.co.th,www.facebook.com/AirportRailLink ,Twitter : Airport Rail Link และ Instagram : Airport Rail Link

จำนวนผู้เข้าชม199คน
วันที่อัพเดท : 28/06/2560

ให้คะแนนบทความ : 3.67 คะแนน