การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)

O48มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ