การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)

O47มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม