การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)

O46มาตรการป้องกันการรับสินบน