การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)

O43มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม