การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)

O42มาตรการเผยแพรข้อมูลต่อสาธารณะ