การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)

O40รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน