การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)

O37การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต