การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)

O35การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร