การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)

O34เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร