การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)

O21แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ